ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства у 2017 році

 

Завантажити правила прийому

Завантажити додатки

Провадження освітньої діяльності у Львівському поліграфічному коледжі Української академії друкарства (надалі – ЛПК УАД) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 636093 від 10.03.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 575/30343.

  

І. Загальні положення

1.1. Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціалізаціями:

 • «Видавнича справа та редагування»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Товарознавство та комерційна діяльність»;
 • «Обслуговування машин та технологічних ліній пакування»
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»;
 • «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»;
 • «Дизайн друкованої продукції»

відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до Положення про студентський гуртожиток ПЛК УАД.

1.3. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ЛПК УАД приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

1.4. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків передбачених законодавством.

1.5. Організацію прийому вступників до ЛПК УАД здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора УАД. Головою приймальної комісії призначається керівник ЛПК УАД. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ЛПК УАД, затвердженим Вченою радою УАД у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ЛПК УАД оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД.

Керівник ЛПК УАД забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ЛПК УАД або ректором УАД, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ЛПК УАД, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці)  ЛПК УАД, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.6. Роботи вступників зберігаються в їхніх особових справах, після їх зарахування, протягом усього терміну навчання. Роботи вступників, не прийнятих на навчання, що виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

1.7. Надання рекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється за всіма заявами, поданими вступниками.

 

ІІ. Конкурсний відбір

2.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти –у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;
 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;
 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю – у формі фахових вступних випробувань.

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил.

2.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї. після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї, після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому, восьмому, одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

 

ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання

3.1. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету у ЛПК УАД (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в ЛПК УАД на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього рівня в ЛПК УАД за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у ЛПК УАД, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом.

3.5. Спеціальні права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням мають:

 • особи, зазначені в абзацах другому-третьому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзацах четвертому-сьомому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзаці десятому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;

діти із сімей:

 • осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
 • осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
 • особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІ цих Правил.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 3.10 цього розділу.

Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним замовленням в межах квоти-2.

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому-вісімнадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці двадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

3.6. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до навчальних закладів України визначені в додатку 1 Умов. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими чинним законодавством. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України здійснюють розміщення державного замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3.8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається ЛПК УАД у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

3.9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається ЛПК УАД у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

10. Квоти-1 встановлюються ЛПК УАД у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • прийом заяв та документів, визначених розділом V цих Правил, починається 01 липня, закінчується 14 липня о 18 год.;
 • вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою та квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття освітньо-кваліфікаційного рівеня молодшого спеціаліста за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, визначені абзацом п’ятим пункту 7.2 розділу VII цих Правил, до 12.00 год. 29 липня;
 • зарахування вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 31 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб до 18.00 год. 03 серпня;
 • зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 30 серпня;
 • переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 7 серпня.

4.2. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня (за бажанням);
 • прийом заяв та документів, визначених розділом V цих Правил, починається 12 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:
 • о 18 год. 01 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;
 • о 18 год. 08 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
 • співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня.
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 8 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 09 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 12 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб до 18.00 год. 14 серпня;
 • зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 14 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня;
 • переведення на вакантні місця державного замовлення, осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 21 серпня.

4.3. Прийом документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на денну форму навчання починається 1 липня. Закінчується о 18.00 годині 14 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 15 липня до 22 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 31 липня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня.

4.4. Строки прийому заяв та документів на навчання на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за заочною формою навчання визначаються цими Правилами.

Прийом документів на заочну форму навчання починається 10 липня.

Прийом заяв та документів від вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 07 серпня, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цього пункту.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у ЛПК УАД, а також проходять співбесіду, закінчується 01 серпня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 02 серпня до 07 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на заочну форму навчання закінчується 01 серпня. Фахові вступні випробування з 02 серпня до 07 серпня.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого на заочну форму навчання, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

Зарахування проводиться не пізніше 22 серпня.

4.5. Строки вступної кампанії на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання за цим самим рівнем визначаються цими Правилами.

Прийом документів починається 1 липня.

Прийом заяв та документів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання за цим самим рівнем закінчується 14 липня.

Фахові вступні випробування проводяться з 15 липня до 22 липня.

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання за цим самим рівнем оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 31 липня; за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня.

 

4.6. Порядок роботи приймальної комісії:

У період з 1 липня до 31 липня:

Понеділок – п’ятниця з 900 до 1700год.

Субота, Неділя з 1000 до 1400год.

 

У період з 1 серпня до 30 серпня:

Понеділок – п’ятниця з 900 до 1700год.

Субота з 1000 до 1300год.

Неділя – вихідний день.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ЛПК УАД

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 • мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3.3 розділу ІІІ цих Правил);
 • мають право на зарахування за квотами-1, квотами-2 (визначені пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил);
 • мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ЛПК УАД згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

ЛПК УАД створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до такого консультаційного центру будь-якого навчального закладу з метою внесення своєї заяви в електронні формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ЛПК УАД та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціалізації та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців дванадцятого-тринадцятого пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • по одній роботі з рисунку та живопису для вступників на основі повної загальної середньої освіти, спеціалізації «Дизайн друкованої продукції».

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5. 7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотою-1, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами п’ятим-сімнадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ЛПК УАД або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за державним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання ЛПК УАД протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована, ЛПК УАД на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у ЛПК УАД.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року  № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмету (ЛПК УАД може передбачити право вступника на вибір з двох предметів) (другий предмет) див. Додаток 5.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ЛПК УАД може передбачити право вступника на вибір з трьох предметів) див. Додаток 5.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

Фахові вступні випробування проводяться у формі тестів з професійних дисциплін. Результати фахових вступних випробувань та іспиту з української мови для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, при прийомі на навчання до ЛПК УАД за скороченими термінами (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднену спеціальність, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів фахових вступних випробувань, вступного іспиту з української мови, та додаткових балів, передбачених цими Правилами.

6.4. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Для категорії абітурієнтів, яка зазначена в абзаці першому цього пункту зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, які встановлені у додатку 3 та визначені для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

6.5. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаткових балів за особливі успіхи.

Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу;.У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

6.6. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12.

6.7. Програми вступних випробувань затверджуються головою Приймальної комісії ЛПК УАД.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЛПК УАД, розглядає апеляційна комісія УАД, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора УАД.

Апеляція вступників щодо результатів вступних випробувань, проведених в ЛПК УАД, повинна подаватись абітурієнтом особисто, як правило, в день оголошення результатів (але не пізніше наступного дня після оголошення результатів). Апеляція, як правило, розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

6.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

6.11. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ЛПК УАД.

6.12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 7.1 категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД.

7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

7.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ЛПК УАД.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

VIIІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до приймальної комісії ЛПК УАД. Подані оригінали документів зберігаються у ЛПК УАД протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу ІV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил.

8.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому ЛПК УАД.

 

IХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 8.1 розділу VІІІ цих Правил.

9.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ЛПК УАД та долучається до його особової справи.

9.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ЛПК УАД та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається цими Правилами.

9.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

Х. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

10.1. ЛПК УАД самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до ЛПК УАД за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 7.5 розділу VII цих Правил, і надалі анульовані в порядку передбаченому пунктом 9.1 розділу ІХ цих Правил.

10.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, передбаченому пунктом 7.5 розділу VІI цих Правил.

10.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами п’ятим-чотирнадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил незалежно від конкурсного бала;

особи, які мають спеціальні права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, п’ятнадцятим-вісімнадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6.5 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів в інших випадках);

особи, які мають спеціальні права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами четвертим та дев’ятнадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6.5 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали в інших випадках);

особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7.5 розділу VIІ цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, ЛПК УАД використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що невідкладно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в ЛПК УАД. ЛПК УАД повідомляє державного  замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, ЛПК УАД надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.

 

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором УАД  на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 12.5 розділу XІІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ЛПК УАД за власним бажанням, відраховані з ЛПК УАД за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЛПК УАД, про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2-11.3 цього розділу місце (місця), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ЛПК УАД за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ЛПК УАД

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні Приймальної комісії, звертаються до Голови Приймальної комісії з відповідною заявою напередодні дня проведення засідання. Голова Приймальної комісії приймає рішення про участь представників засобів масової інформації у засіданні.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. ЛПК УАД зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним  замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) ЛПК УАД.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціалізаціями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ЛПК УАД здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

  

Правила прийому до Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства у 2017 році розглянуто і затверджено рішенням педагогічної ради ЛПК УАД 30 травня 2017 року (протокол № 6)

 

Завантажити правила прийому

Завантажити додатки

Положення про студентський гуртожиток Львівського поліграфічного коледжу УАД

Завантажити положення

Положення про Приймальну комісію Львівського поліграфічного коледжу УАД

Завантажити положення