Порядок формування рейтингу успішності

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів

Львівського поліграфічного коледжу УАД

для призначення академічних стипендій на ІІ семестр 2016/2017 н. р.,

затверджений на засіданні педагогічної ради коледжу 31 січня 2017 р.

 

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Львівського поліграфічного коледжу УАД для призначення академічних стипендій на ІІ семестр 2016/2017 н. р. розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

2. Право на отримання академічної стипендії мають студенти денної форми навчання, які навчаються у коледжі на підставі державного замовлення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

3. Рейтинги успішності, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом ІІ навчального семестру 2016/2017 н. р., складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни). Рейтинг успішності для призначення стипендії формується на підставі середнього бала семестрового контролю за І семестр 2016/2017 н. р.

4. Ординарні (звичайні) академічні стипендії призначаються студентам, які успішно склали семестровий контроль у терміни, передбачені графіком навчального процесу (або у період продовженого в установленому порядку терміну), і за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання.

5. Ординарна (звичайна) академічна стипендія призначається студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеному відповідно цього Порядку, займають вищі позиції  у рейтингу.

6. Стипендії у підвищеному розмірі призначаються:

  • студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні, тобто за результатами семестрового контролю отримали відмінні оцінки з  кожного навчального предмета (дисципліни): 10–12 балів за дванадцятибальною (І курс) або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання. Розмір академічної стипендії, призначеної таким особам, збільшується на 45,5 відсотків порівняно з ординарною стипендією.
  • студентам, які навчаються в коледжі за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» відповідно до Переліку спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

7. До рейтингу не включаються особи, які на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом мають академічну заборгованість, тобто не виконали вимог навчального плану з усіх видів навчальної діяльності навіть за мінімальними критеріями – мають негативні оцінки  (не атестовані) за результатами семестрового контролю: 1–3 бали – для предметів, які оцінюються за 12-бальною шкалою, 2 бали – для дисциплін, які оцінюються за 5-бальною шкалою.

8. У разі однакового рейтингового бала у кількох студентів певної спеціальності та курсу вище у рейтинговому списку розташовуються студенти, які за результатами семестрового контролю мають меншу кількість задовільних оцінок (4–6 балів – для предметів, які оцінюються за 12-бальною шкалою, 3 бали – для дисциплін, які оцінюються за 5-бальною шкалою), вищі оцінки зі спецдисциплін, менше пропусків занять без поважних причин.

9. Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю, однаковий для всіх курсів та спеціальностей і становить 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей.

10. Конкретна кількість стипендіатів визначається стипендіальною комісією на певному курсі за певною спеціальністю шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.